2 % z dane    

 

Ďakujeme všetkým firmám i jednotlivcom, ktorí poukážu 2 % z dane 

športovému klubu SPEED PATRONKA

 

 

Postup krokov a tlačivá na poukázanie 2 % z dane za rok 2017:  www.rozhodni.sk

 

 

Aktuálne tlačivá na rok 2018:

 

 

V Y H L A_ S E N I E 2 percenta zaplatenej dane.doc (45056)
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Tieto tlačivá môžu využiť daňovníci s príjmami zo závislej činnosti, ktorým zamestnávateľ na požiadanie vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov. V ostatných prípadoch je takéto vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

 

12

   Športový klub Speed Patronka

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

 

  13

   Úprkova 45, 811 04  Bratislava

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

 

  14

    Občianske združenie

 

 

4

2

2

5

9

0

7

0

 ∕

 

 

 

 

 

Aktuálne termíny a postup krokov,

Termín pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie sami:

  • do 30. 4. 2018 zaslať Vyhlásenie a  Potvrdenie o zaplatení dane na Daňový úrad podľa miesta bydliska daňovníka
  • do 31. 3. 2018 - podať daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Potvrdenie o zaplatení dane


31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
31.3.2018- posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj %% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.
30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane